2022 YILI KURUM İÇİ YAZ DÖNEMİ ATAMA, NAKİL VE YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN DUYURU

30.6.2022

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki memur (tüm unvanlar dâhil) kadrolarında, aynı maddenin (B) bendi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında ve aynı maddenin (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçi kadrosunda (Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenler hariç) görev yapmakta olan personelin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri, Personel Genel Müdürlüğü tarafından, yaz döneminde 15 Ağustos 2022 tarihine kadar değerlendirilmesi planlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Duyuru Metni ve Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.