D U Y U R U

Bakanlığımız personelinin kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri daha önce duyurulduğu üzere, 01-15 Aralık 2020 tarihleri arasında GSBNET sistemi üzerinden alınacaktır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki memur (tüm unvanlar dâhil) kadrolarında, aynı maddenin (B) bendi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında ve aynı maddenin (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçi kadrosunda (personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenler hariç) görev yapmakta olan personelin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talepleri, Personel Genel Müdürlüğü tarafından, kış döneminde 31 Aralık 2020 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Personelin görev yaptığı merkez teşkilatı birimleri ile gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilecek kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımıza verilen görevlerin yürütülmesini teminen hizmetin gerekleri, kamu yararı, kadro ve pozisyon durumları göz önünde bulundurulacaktır.

Bu çerçevede; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan;

 • A-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında çalışan ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 13, 14, 14/A, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri uyarınca talepte bulunacak personelden;

  1- Eş durumu mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunan personelin eşinin, farklı bir kurumda memur olarak çalışması halinde; personelimizin görev yaptığı ile atanıp atanamayacağına ilişkin kurumundan alacağı belgeyi, kamu personeli olmayan eşin ise mezkûr yönetmeliğin 14/D maddesi uyarınca sosyal güvenlik birimlerinden alacağı belgeyi,

  2- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi için sağlık mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunan personelin, görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu,

  3- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atananlar hariç olmak üzere; şehit yakını olup kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talep eden personelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen onaylı belgeyi,

  4- E-KPSS ile atananlar hariç olmak üzere, engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin; kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarına ait başvuru tarihi itibarıyla geçerli ağır engelli sağlık kurulu raporunu,

  5- Yukarıda sayılanlar dışındaki personelin, talebinin gerekçesini açıklayıcı dilekçeyi,

 • B-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında çalışan sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanlardan,

  1- Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz olanların, pozisyonlarının vizeli olduğu yerlerde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme taleplerini içerir dilekçelerini,

  2- Eş durumu mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunanların; pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu gösterir belgeyi,

  3- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile ilgili sağlık mazeretine bağlı kurum içi yer değişikliği talebinde bulunanların; vukuatlı nüfus kayıt örneklerini ve görev yaptığı ilde tedavinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu,

  4- Şehit yakını olup, bir defaya mahsus olmak üzere kurum içi yer değiştirme talep edenlerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen onaylı belgeyi,

  5- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle görev yeri değişikliği talep edenlerin, adli veya mülki makamlardan alınacak bu durumu gösterir belgeyi,

  Not: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan; “(Ek:12/5/2011-2011/1802) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.” hükmüne istinaden 2020 yaz döneminde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin isteğe bağlı nakil talepleri alınmış olduğundan, 2020 kış döneminde mezkûr mevzuat hükümleri gereğince başvuru alınmayacaktır.

 • C-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçi kadrosunda (personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenler hariç) görev yapmakta olanlardan,

1- Eş durumu mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunanların, kamu personeli olan eşin farklı kurumda çalışıyor olması halinde; farklı kurumda çalışan eşin, personelin görev yaptığı ile atanıp atanamayacağına ilişkin eşinin çalıştığı kurumdan alınacak belgeyi,

2- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile ilgili sağlık mazeretine bağlı naklen tayin talebinde bulunanların, vukuatlı nüfus kayıt örneklerini ve görev yaptığı ilde tedavinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu,

3- Yukarıda sayılanlar dışındaki personelden mazereti olanların, durumlarını kanıtlayıcı belgeleri,

ibraz etmeleri halinde atama, yer değiştirme ve nakil talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

Kış döneminde nakil talebinde bulunacak personel, 01-15 Aralık 2020 tarihleri arasında, kendilerine tanımlı GSBNET kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, sistem üzerinden oluşturacakları müracaat formunu ve müracaata esas belgelerin asıllarını fiilen görev yapmakta oldukları birimlere teslim edecektir.

2020 yılı kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerine ilişkin iş ve işlemler aşağıda yer alan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

01 - 15 Aralık 2020

Kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin elektronik sistem üzerinden alınması.

16 - 21 Aralık 2020

Müracaat formu ve ek belgelerin Birimler tarafından Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

22 - 31 Aralık 2020

Taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

 Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız.