D U Y U R U

 

Bakanlığımız personelinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri 07-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında GSBNET üzerinden alınacak, talepte bulanlar sistem üzerinden eksiksiz olarak müracaat formunu doldurup müracaata esas belgelerini elektronik ortamda ekledikten sonra il müdürlüklerince başvurular onaylanacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde; kamu yararı, hizmet gerekleri, kadro veya pozisyon durumları ile talepte bulunanların mazeretleri ve bu mazeretlerine ilişkin aşağıda istenilen bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilecek olup, başvuru sonuçları GSBNET üzerinden ilan edilecek, talebi uygun görülmeyenlere ayrıca yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

 

A- MEMUR KADROLARINDA BULUNANLAR

 

Memur kadrolarında bulunmakta olup yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar taleplerine uygun olan aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyecektir.

 

1- Eş Durumu Mazereti:

Eş başka bir kurumda memur ise personelimizin görev yaptığı ile atanamayacağına ilişkin eşin çalıştığı kurumun yetkili merciinden alacağı gerekçeli belge; eş kamu personeli değil ise talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 2 yıl içerisinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı çalışmış ve halen çalışıyor durumunu gösterir sosyal güvenlik biriminden alınacak belge.

 

2- Sağlık Mazereti:

Kendisi, eş, annesi, babası bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğine dair devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

 

3- Şehit Yakını Olma Mazereti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen onaylı belge (3713 sayılı Kanun kapsamında atananlar hariç).

 

4- Engellilik Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından birisinin, başvuru tarihi itibarıyla geçerli ağır engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporu (E-KPSS ile atananlar hariç).

 

5- Can Güvenliği Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının birisinin, bulunduğu yerde kalması halinde can güvenliğinin tehlikede bırakıldığına dair adli veya mülki makamlardan alınacak bu durumlarını gösterir belge.

 

6- Mazeret Dışı Atanma İsteği:

Talebin gerekçesini açıklayıcı dilekçe.

 

B- SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARDAN MEMUR KADROLARINA GEÇENLER

 

Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına geçirilip yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar (4 yıl ve üzeri hizmeti olanlar hariç), taleplerine esas aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyecektir.

 

1- Eş Durumu Mazereti:

Sözleşmeli personel pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışılmış olması şartıyla kamu personeli olan eşin görev yaptığı kurumdan alınacak kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu gösterir belge.

 

 

2- Sağlık Mazereti:

Kendisi, eşi veya mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisinin, personelin görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile vukuatlı nüfus kayıt örneği.

 

3- Eşin Şehit Olma Mazereti:

Eşi şehit olan personel için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen onaylı belge.

 

4- Eşi Vefat Mazereti:

Eşinin vefat ettiğini gösterir ölüm belgesi veya vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

 

5- Can Güvenliği Mazereti:

Kendisi, eşi veya mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisinin, bulunduğu yerde kalması halinde can güvenliğinin tehlikede bırakıldığına dair adli veya mülki makamlardan alınacak bu durumlarını gösterir belge.

 

6- Karşılıklı Yer Değiştirme:

Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz olanların, pozisyonlarının vizeli olduğu yerlerde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma taleplerini içerir dilekçeleri.

7- Mazeret Dışı Atanma İsteği:

Dört yıldan az üç yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan personelin yukarıda belirtilen haller dışında kalan talebin gerekçesini açıklayıcı dilekçe.

 

 

C- SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanlardan yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar taleplerine esas aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyecektir.

 

1- Sağlık Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisinin, personelin görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile vukuatlı nüfus kayıt örneği.

 

2- Can Güvenliği Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisinin, bulunduğu yerde kalması halinde can güvenliğinin tehlikede bırakıldığına dair adli veya mülki makamlardan alınacak bu durumlarını gösterir belge.

 

D- İŞÇİ

 

İşçi kadrosunda görev yapanlardan (696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilenler hariç) yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar taleplerine esas aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyecektir.

 

1- Eş Durumu Mazereti:

Eşi kamu personeli olup başka kurumda çalışıyor olması halinde başka kurumda çalışan eşin, personelimizin görev yaptığı ile atanamayacağına ilişkin eşin çalıştığı kurumdan alınacak belge.

 

2- Sağlık Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisinin, personelin görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile vukuatlı nüfus kayıt örnekleri.

 

3- Engellilik Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından birisinin, başvuru tarihi itibarıyla geçerli ağır engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporu (E-KPSS ile atananlar hariç).

 

4- Can Güvenliği Mazereti:

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair adli veya mülki makamlardan alınacak bu durumlarını gösterir belge.

 

5- Mazeret Dışı Atanma İsteği:

Talebin gerekçesini açıklayıcı dilekçe.

 

İlgililere ilanen duyurulur.