Hakkımızda Personel Genel Müdürlüğü

02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış olup 10/07/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193 üncü Maddesi ile Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede;

a)  Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
b)  Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c)  Bakanlık personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
d)  Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
e)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

görevlerin yürütülmesi Personel Genel Müdürlüğüne verilmiştir.